🌎BẢNG TRA CỨU MÃ VẬT LIỆU VỎ CỦA HÃNG SEIKO

Hãng Seiko đã áp dụng nhiều loại vật liệu khác nhau cho vỏ đồng hồ, số lượng vật liệu đã được mở rộng đáng kể từ cuối những năm 70 và 80, với một loạt những loại vật liệu khác nhau đã được sử dụng để tận dụng những đặc tính cụ thể của chúng. Những loại vật liệu này được ghi chi tiết trong danh mục sản phẩm và thường được khắc lên chính bộ vỏ đó.

Danh sách tra cứu bên dưới đây ban đầu được lấy từ bảng thống kê đại lý Seiko JDM năm 1991, và đã được bổ sung thêm. Những chữ viết tắt ở đây thường được dập trên vỏ đồng hồ.

ps : mình để nguyên bản tiếng anh, anh em tra cứu làm tí google dịch là xong )))

AbbreviationDescriptionCase Back Stamping
10KXSCase of 10K yellow gold with reinforced inner body with SS10K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
10KYS10K yellow gold case, SS case back10K ST.STEEL BACK
14K.GP14K yellow gold case, GP case back14KT BASE METAL BACK
14KCECombined case with 14K yellow gold and ceramic14KT + CERAMICS ST.STEEL BACK
14KXSCase of 14K yellow gold with reinforced inner body with SS14K BASE ST.STEEL ST.STEEL BACK
14KYS14K yellow gold case, SS case back14K ST.STEEL BACK
18K18K yellow gold case18K (18KT)
18KWG18K white gold case18KT
18KYG18K yellow gold case18K (18KT)
AAPCAll Aluminum Palladium AlloyAAPC
ABCRPBlack chrome plated case. Back lid black chrome platingBASE METAL
ACRPChrome plated case. Back cover chrome platingCRP
AGFAll Gold FilledAGF
AGPRUPRuthenium-plated on gold-plated case of the cast-in-tone. Back cover GPRUPBASE METAL
AHCAll Hard Coat, case coated with hard titanium nitride. Back cover HCBASE METAL
AHGCCase coated with hard titanium nitride. (Surface hardness or resistance to small scratches, Hv = 1200) Back side HCCHGC
ALMRigid light alloyALM
ALSGPAll Light SEIKO Gold Colour Plated caseALSGP
APDPCase and case back with applied palladium plating.PDP
ASGAll SEIKO Gold Plated caseSGP
ASGPGold plating. Gold back platedSGP
ASILVERAll Silver. SILVER 850 is difficult to tarnish (sulfide) uniquely developed by SEIKO, it is a hard finish or fine silverxxx SILVER or SILVER xxx
ASSGPPart of stainless steel plated with gold. Partially gold-plated back coverST.STEEL+ BASE METAL
ATIAll Titanium case. (Excellent corrosion resistance and light weight) Backside Titanium.TITANIUM
ATIHCTitanium case coated with hard titanium nitride. (Same for rear cover) (In addition to the features on the titanium side, it is strong in surface hardness or high scratch resistance. Hv = about 1200)TITANIUM
ATIHICDCAll TI case with super hard coatingTITANIUM
AWGFAll White Gold FilledAWGF
AWGPAll White Gold PlatingAWGP
BCRPBlack chrome plated side. Back SSBCRP ST.STEEL BACK
BCRP-PCDCase combining black chrome plating and plastic resin.BASE METAL+ PLASTICS ST.STEEL BACK
BTIHC.MBTIHCAll high intensity titaniumTITANIUM
CECeramic Case (hard highly scratch resistant, Hv = 1500, no rusting, with a beautiful surface) **CERAMICS ST.STEEL BACK
CEACCase where the ceramic was coated with hard titanium nitride.CERAMICS ST.STEEL BACK
CEHGCPart ceramic on which the coating of hard titanium nitride was applied.CERAMICS ST.STEEL BACK
CRPChrome plated case.CRP ST.STEEL BACK
FRCBlowing fluorocarbon resin to the lower side of the coating.BASE METAL ST.STEEL BACK
FRC.PCDFused case combined resin coating and plastic resin.BASE METAL+ PLASTICS ST.STEEL BACK
FRPFibre Reinforced PlasticPLASTIC
GCGold CapGC
GFCase affixed with gold.GOLD FILLED ST.STEEL BACK
GHACase coated with hard titanium nitride. (Surface hardness is high resists against small scratches. Hv = 1200).GHA ST.STEEL BACK
GPBCRGold plated and black chrome plated case.BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRPGold plated and chrome plated case.BASE METAL ST.STEEL BACK
GPCRP.GPGold plated and chrome plated case. Back side GPBASE METAL
GPDPCase combining gold and palladium plating.SGP + PDP ST.STEEL BACK
GPDP.GPCase combining gold and palladium plating. Back cover GPSGP + PDP SGP BACK
GPHCCase combining hard coating of titanium nitride.BASE METAL ST.STEEL BACK
GPHGCCase combining hard coating of titanium nitride and gold plating.BASE METAL ST.STEEL BACK
GPRUPCase on which the ruthenium plating was applied on the gold plating.BASE METAL ST.STEEL BACK
GPWDGold-plated case, combined with reinforced wood.BASE METAL + WOOD ST.STEEL BACK
HCCase coated with hard titanium nitride. (Surface hardness or resistance to small scratches, Hv = approximately 1200)BASE HC ST.STEEL BACK
HC.SSHCHC bezel and middle with combined SS and HC backBASE HC ST.STEEL BACK HC
HCBCRPCoating of hard titanium nitride and the side subjected to black chrome plating.BASE METAL ST.STEEL BACK
HGCCase coated with hard titanium nitride.HGC ST.STEEL BACK
HGCPCCase combined with plastics by applying a coating of hard titanium nitride.HGC + PLASTICS ST.STEEL BACK
HGPHard gold plated case. (Surface hardness is high and resistant to small scratches. Hv = about 500)HGP ST.STEEL BACK
HSSCase made of hard stainless steel. (Hv = about 450)STAINLESS STEEL
HTIAGP.HTIAPart of the hard titanium alloy on the case plated with goldTITANIUM ALLOY
LSGPLight colour SGPSGP
MCOACobalt hard alloy case. (Excellent in corrosion resistance and strong against small scratches. Hv = 500) Edge / Back SSCOBALT ALLOY ST.STEEL BEZEL.BACK
MHCSS case coated with hard titanium nitride.BASE METAL ST.STEEL BEZEL, BACK
MSS.HCSS middle with hard titanium nitride bezel and backST.STEEL + BASE METAL ST.STEEL BEZEL
MSSGPCase of SS plated with goldST.STEEL + BASE METAL ST.STEEL BEZEL,BACK
MSSPCDSS bezel combined SS and plastic middle with SS backPLASTICS ST.STEEL BEZEL
MTIGLCTitanium coated with glass (surface hardness is higher than ordinary titanium, Hv = about 350-400) and SS.TITANIUM ST.STEEL BEZEL,BACK
NSASuper hard alloy side. (Surface hardness is high and resistant to small scratches, Hv = about 1200). **NSA STEEL BACK
NSACGA part of the superhard alloy was coated with hard titanium nitride. **NSA+NSCG ST.STEEL BACK
NSAGSuper hard alloy case. (Surface hardness is high and resistant to small scratches, Hv = about 1200). **NSAG ST.STEEL BACK
NSAGCEOn the part of the case where the super hard alloy and ceramic are combined the coating of hard titanium nitride was applied. **TUNGSTEN CARBIDE + CERAMICS ST.STEEL BACK
NSBThe case sprayed with hard material such as ceramic. (Surface hardness is high and resistant to small scratches, Hv = about 700-1000).NSB ST.STEEL BACK
NSCGCase of super hard alloy coated with hard titanium nitride. (Surface hardness is high and resistant to small scratches, Hv = about 1200). **NSCG ST.STEEL BACK
NSCGCEThe case combining hard carbide and hard ceramic with hard titanium nitride. (Surface hardness is high and resistant to small scratches. Hv = about 1200)TUNGSTEN CARBIDE + CERAMICS ST.STEEL BACK
NSPHard Alloy ProcessingNSP
PCCase made of plastic.PLASTICS
PC.SSCase made of plastic. Case back SSPLASTICS ST.STEEL BACK
PDPCase subjected to bare Palladium plating.PDP ST.STEEL BACK
PDPRUPRuthenium plated case on palladium plating.BASE METAL ST.STEEL BACK
PMPlatinumPM
PMPPlatinum PlatingPMP
SGPSeiko Gold Colour Plate.BASE METAL ST.STEEL BACK
SGP30Case with 30 micron gold plating.SGP30 ST.STEEL BACK
SHAHard alloy case. (Hv = about 700).SHA ST.STEEL BACK NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAGHAA part of the hard alloy case is coated with hard titanium nitride.NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SHAHCA part of the hard alloy case is coated with hard titanium nitride.NICKEL ALLOY ST.STEEL BACK
SILPSilver PlatingSILP
SILVERCase made of silver. xxx represents value of silver / 1000xxx SILVER ST.STEEL BACK or SILVER xxx ST.STEEL BACK
SSCase made of stainless steel. It is harder to rust than regular steelSTAINLEES STEEL
SS.PCDPart of SS with plastic decorations.ST.STEEL+ PLASTICS ST.STEEL BACK
SS18KCase of 18K yellow gold and stainless steel combined.ST.STEEL + 18KT ST.STEEL BACK
SSBCR.BCRPCase of the ss plus black chrome plating. Back cover black chrome plating.ST.STEEL+ BASE METAL BASE METAL BACK
SSGPCase of SS with gold plateST.STEEL+ SGP ST.STEEL BACK
SSGP.GCase plated gold on part of SS. Ruptured Gold Plating.ST.STEEL+ BASE METAL BASE METAL BACK
SSHCPart of ss coated with hard titanium nitride.ST.STEEL+ BASE METAL ST.STEEL BACK
SSPCD.BCRPApply black chrome plating to part of SS, case plated with plastic decoration.ST.STEEL+ PLASTICS+ BASE METAL ST.STEEL BACK
SSPCD.FRCFluorocarbon resin was sprayed on a part of SS and the case on which plastic decoration was attached.ST. STEEL + BASE METAL MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
SSWDSS case combined with reinforced wood.ST.STEEL WOOD ST.STEEL BACK
STPStainless Steel PlatingSTP
T14K.M14KWGCase combining 14K yellow gold and white gold14KT ST.STEEL BACK
T14KHC.M14KCase of 14K gold yellow gold coated with hard titanium nitride14KT ST.STEEL BACK
T18KCase which combines 18K yellow gold and SSST.STEEL 18KT BEZEL
T18K.MSS18KCase with 18K yeloow gold and SSST.STEEL+ 18KT MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
T18K.MSSGPCombined 18K yellow gold and SS with some gold platingST.STEEL + BASE METAL MIDDLE 18KT BEZEL ST.STEEL BACK
TALH.MBCRPHard aluminum case combined with black chrome plating.BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH.MFRCA coating of fluororesin was applied to the case combined with hard aluminum.BASE METAL MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALH.NSBCase where the hard material was sprayed and hard aluminum was combined.NSB MIDDLE ALH BEZEL ST.STEEL BACK
TALM.MPCCase on which aluminum and plastic are combined.PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TALM.MPCPDPPalladium plating on case combined with aluminum.PLASTICS MIDDLE ALUMINIUM BEZEL ST.STEEL BACK
TBCRPPart of SS was subjected to black chrome plating.ST.STEEL BASE METAL BEZEL
TBCRP.FRC.MBCRPBlack chrome plating and case with fluorinated resin coating.BASE METAL ST.STEEL BACK
TBCRP.MFRCBlack chrome plating and case with fluorinated resin coating.BASE METAL ST.STEEL BACK
TBCRP.MHCThe coating of hard titanium nitride and the case subjected to black chrome plating.BASE METAL ST.STEEL BACK
TCECeramic and SS combined caseST.STEEL CERAMICS BEZEL
TCE.GPCeramic bezel, GP caseBASE METAL CERAMICS BEZEL
TCE.MTIHICDCCeramic bezel, TI with super hard coating case and backTITANIUM + CERAMIC BEZEL
TCE.TIHCCeramic bezel, TI with super hard coating case and backTITANIUM + CERAMIC BEZEL
TFRCPart of SS was sprayed with fluorocarbon resinST.STEEL BASE METAL BEZEL
TFRC.MHCCase coated with fluororesin and hard nitride nitrideBASE METAL ST.STEEL BACK
TGP.MCOACase with gold plated bezel and cobalt hard alloy are combinedCOBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TGP.MGPBCRPBlack chrome plated and gold plated caseBASE METAL ST.STEEL BACK
TGP.MGPDPCase with gold plated bezel and palladium platingBASE METAL ST.STEEL BACK
TGP.MGPHCSGP bezel, SGP and HC caseBASE METAL ST.STEEL BACK
TGP.MGPWDCase combined with reinforced wood with gold platingBASE METAL WOOD MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TGP.MHCCase gold plated bezel and hard titanium nitride caseBASE METAL ST.STEEL BACK
TGP.MHSSHard stainless steel with gold plated bezelST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGP.MSSGPSGP bezel, combined SS and SGP middleST.STEEL BASE METAL BEZEL
TGP.TIHCCESGP bezel, combined TI, HC, and Ceramic one piece caseST.STEEL SGP + SGP BEZEL
TGPCE.MGPCombined SGP and Ceramic bezel, SGP caseBASE METAL CERAMICS BEZEL
TGPDPParts of SS plated with gold and palladium platingST.STEEL SGP + PDP BEZEL
TGPDP.GGold plated and palladium plated caseSGP MIDDLE SGP + PDP BEZEL ST.STEEL BACK
TGPDP.PDGold plated and palladium plated casePDP MIDDLE SGP + PDP BEZEL ST.STEEL BACK
TGPGHA.MGHAGold plated case combined with hard materialNICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL + NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
TGPHSS.MHSSCase of hard SS with gold platingST.STEEL + BASE METAL BEZEL
TGPHTI.HTIRigid titanium case. (Ti alloy hardness was improved in addition to the characteristics of titanium having excellent lightness, ru corrosion resistance, Hv = 300) case with gold platingTITANIUM ALLOY BASE METAL + TITANIUM ALLOY BEZEL
TGP-MTICase combining titanium and gold plated bezelTITANIUM MIDDLE BASE METAL ST.STEEL BACK
TGPSHA.MSHAGold plated hard nickel alloyNICKEL ALLOY MIDDLE BASE METAL + NICKEL ALLOY BEZEL ST.STEEL BACK
TGPTI.TICombined TI and SGP bezel, TI middle and TI backTITANIUM + SGP BEZEL
THCCase of SS coated with hard titanium nitride filmST.STEEL BASE METAL BACK
THC.BTIHC bezel, BTI (Bright Titanium) middle and BTI backTITANIUM
THC.MBCRPCoating of hard titanium nitride and case subjected to black chrome platingBASE METAL ST.STEEL BACK
THC.MHCPCDPHC bezel, combined HC and plastic middle with SS backST.STEEL + PLASTICS
THC.MSHACHard cobalt alloy case subjected to coating of hard titanium nitride, case parts with hard titanium nitride coatingCOBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THC.MSSCEHC bezel, combined SS and Ceramic middle, and SS backCERAMICS + TITANIUM
THC.MTIGLCTitanium coated with glass (surface hardness is higher than ordinary titanium, Hv = about 350-400) and SS with nitride coating.TITANIUM MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THC.TIHCCECeramic Outer Case, TI HC Inner CaseCERAMICS + TITANIUM
THCHSS.MHSSFerrite hard stainless steel coated with rigid titanium nitrideST.STEEL ST.STEEL + BASE METAL BEZEL
THGCSS case coated with hard titanium nitrideST.STEEL BASE METAL BEZEL
THGC.MCOAHGCCobalt hard alloy case coated with hard nitrideCOBALT ALLOY MIDDLE BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
THGC.MHTICase combining SS with hard titanium nitride coating on rigid titanium (Rigid Ti = hardness more than ordinary Ti, Hv = about 300)ST.STEEL + TITAN
THGMCETIHGCombination of titanium and ceramics which was coated with hard titanium nitrideCERAMICS MIDDLE BASE METAL BEZEL TITANIUM BACK
THGMCETIHGHGC bezel, combined Ceramics, TI and HGC middle and combined Ceramics, TI and HGC backCERAMICS + TITANIUM
THGPCase of SS on which hard gold plating was appliedST.STEEL HGP BEZEL
THTIGP.HTICase of hard titanium coated with hard titanium nitrideTITANIUM ALLOY
TITitaniumTITANIUM
TIHC.TICase of titanium coated with hard titanium nitrideTITANIUM
TIHNT.TITitanium case which has been hardened by nitriding treatment. (Hv = about 600, Matte finish)TITANIUM
TPCBCRP.MBCRPBlack chrome plated case combined with plastic.BASE METAL MIDDLE PLASTICS + BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCFRC.MFRCFluorocarbon resin coating was applied and the case combined with plasticBASE METAL MIDDLE PLASTICS + BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TPCSPlastic and SS combined caseST.STEEL PLASTIC BEZEL
TPDPPDP bezel, SS casePDP BEZEL + ST.STEEL
TPDP.GGold plated and palladium plated caseBASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP.GPDGold plated and palladium plated caseBASE METAL ST.STEEL BACK
TPDP.MPDPHCPalladium plating and case coated with rigid titaniumBASE METAL ST.STEEL BACK
TSGPCase of SS plated with goldST.STEEL SGP BEZEL
TSGP.GPDPalladium plating and gold plated caseBASE METAL MIDDLE SGP30 BEZEL ST.STEEL BACK
TSGP.PDGold plated and palladium plated casePDP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK
TSGP.SSGCase of SS with gold platingST.STEEL+ SGP MIDDLE SGP BEZEL ST.STEEL BACK
TSHACase combining hard alloy and SSST.STEEL NICKEL ALLOY BEZEL
TSS.PCACase combining SS and plasticPLASTICS ST.STEEL BACK
TSSCECombined SS and Ceramic bezel , SS middle and SS backST.STEEL ST.STEEL + CERAMIC BEZEL
TSSGPCase of SS with gold plated bezelST.STEEL ST.STEEL + SGP BEZEL
TSSGP.MGPCase of SS with gold plated bezelBASE METAL MIDDLE ST.STEEL + BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSGP.MPDPCombination of gold plated bezel and palladium plated caseBASE METAL MIDDLE ST.STEEL + BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TSSHCSS bezel coated with hard titanium nitride, SS caseST.STEEL ST.STEEL + BASE METAL BEZEL
TSSHC.HICDCSSHC bezel, SS with super hard coating, and SS with super hard coating backST.STEEL ST.STEEL + ST.STEEL BEZEL
TTIGLCGP.MTIGLCTitanium coated with glass (It has a higher surface hardness than ordinary titanium Hv = about 350-400) gold plate appliedTITANIUM MIDDLE TITANIUM + BASE METAL BEZEL ST.STEEL BACK
TTIHC.MTIHICDC.TITi & HC bezel, Ti & HC middle, Ti BackTITANIUM
TTIHC.TICombined TI and HC bezel, TI middle and TI backTITANIUM
TTUCACHard alloy coated with hard titanium nitride combined with SS caseST.STEEL TUNGSTEN CARBIDE BEZEL
TTUCAC.MGPCase combining a super hard alloy plated with hard titanium nitride and gold platingBASE METAL MIDDLE TUNGSTEN CARBIDE BEZEL ST.STEEL BACK
TUCACCase of the super hard alloy coated with hard titanium nitride (High surface hardness and resistant to small scratches, Hv = about 1200) **TUNGSTEN CARBIDE ST.STEEL BACK
TUCAC.SSGPCase combining SS with a gold plate and a hard tungsten alloy coated with a hard titanium nitrideTUNGSTEN CARBIDE + ST.STEEL + BASE METAL ST.STEEL BACK
TUCSSCase combining SS with super hard alloy coated with hard titanium nitrideTUNGSTEN CARBIDE + ST.STEEL ST.STEEL BACK
TWGPWhite gold plated bezel with stainless steel caseTWGP
WGFWhite Gold FilledWGF
WGPWhite Gold PlatingWGP
WGPGGold plated case with gold-plated bezelWGPG

( Theo BẢNG TRA CỨU MÃ VẬT LIỆU VỎ CỦA HÃNG SEIKO | Watch Việt Nam (watchvietnam.vn) )

10%

Khuyến mãi cùng Bonvija38

Leave a Reply